Χώροι Προκατεργασίας των Δειγμάτων με σύστημα απαγωγών

Το Τμήμα απαρτίζεται από εξειδικευμένους επιστήμονες (Χημικούς Μηχανικούς, Χημικούς και Τεχνολόγους Πετρελαίου) και υποστηρίζεται από την πλέον σύγχρονη υλικοτεχνική και εργαστηριακή υποδομή.


Η αποστολή του είναι η διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος σε κάθε στάδιο της παραγωγής του (πρώτες ύλες, παραγωγική διαδικασία, αποθήκευση και διανομή).


Η παραγωγή προϊόντων υψίστης ποιότητας αποτελεί προτεραιότητα της εταιρίας για το τελικό προϊόν (βιοντίζελ) αλλά και τα παραπροϊόντα του τα οποία υπερκαλύπτουν κατά πολύ τόσο τις κανονιστικές απαιτήσεις (ΕΛΟΤ ΕΝ 14214 για το βιοντίζελ) όσο και τις απαιτήσεις των πελατών μας.


Τα στελέχη του Τμήματος, παρακολουθούν συχνά επιμορφωτικά σεμινάρια σε μεθόδους ενόργανης ανάλυσης, συνεργάζονται με διαπιστευμένα και καταξιωμένα εργαστήρια και έχουν στην διάθεση τους πληρέστατο και υπερσύγχρονο αναλυτικό εξοπλισμό.


Τέλος το Τμήμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας της εταιρίας (ISO 9001, 14001, 18001).

Μερική Άποψη του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου

 

Αέριοι Χρωματογράφοι με Αυτόματο Δειγματολήπτη Αέριας Φάσης (headspace)