Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της  GF ENERGY είναι ένα δυναμικό τμήμα της εταιρείας και απαρτίζεται από εξειδικευμένους επιστήμονες, με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους.

Κύριες αρμοδιότητες του είναι να:

- Συνεργάζεται με τους μηχανικούς παραγωγής για την μελέτη-εφαρμογή-βελτιστοποίηση παραμέτρων σε εργαστηριακή κλίμακα προκειμένου μετέπειτα να εφαρμοστούν στην Παραγωγή.

- Μέσω εργαστηριακών δοκιμών να καθορίζει τις δυνατότητες και τις εναλλακτικές λύσεις για μείωση του κόστους παραγωγής και την τελική αισθητική εμφάνιση και ποιότητα του προϊόντος.

- Υποβοηθά το Τμήμα Παραγωγής στον καθορισμό της διαδικασίας παραγωγής και στη σύνταξη των σχετικών διαγραμμάτων ροής.

- Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους φορείς, ιδιαίτερα με τους οργανισμούς τυποποίησης (ΕΛΟΤ, ΕΝ ISO) προκειμένου να εναρμονίζεται με τις τεχνολογικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

- Δοκιμάζει και εφαρμόζει μεθόδους ανάλυσης και τις παραδίδει προς άμεση εφαρμογή στον Ποιοτικό Έλεγχο.

- Διατηρεί την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία της βιομηχανίας με την διαμόρφωση προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης.

Παραγωγή biodiesel σε εργαστηριακή κλίμακα